Barnetrygd – zasiłek na dzieci

Barnetrygd  – dodatek na dziecko?

Podstawowe świadczenie dla osób posiadających dzieci i pracujących w Norwegii. Rozwiązanie zbliżone do polskiego 500+.

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

1.Kryteria przyznania 

1.1 Wymogi

Aby mieć prawo do świadczenia należy mieć: 

 • dochód w Norwegii wynikający z pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy pobierania innych zasiłków (np. chorobowego) i tym samym bycie członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii
 • wspólne zameldowanie z dzieckiem (uznawany jest zarówno adres norweski jak i polski)

1.2 Kto jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych? 

Pracując odprowadzamy składki od 1 miesiąca, więc już po tym okresie pracy w  Norwegii jesteśmy uprawnieni do świadczenia, ponieważ stajemy się tym samym członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Warto zauważyć, że praca w Norwegii nie zawsze jest równoznaczna ze spełnieniem tej zasady. Jeśli jesteśmy np. pracownikami oddelegowanymi do pracy w Norwegii, a nasz pracodawca rozlicza się np. w Polsce, wtedy  automatycznie jesteśmy członkami polskiego systemu i przysługują nam tylko polskie świadczenia.

1.3 Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

 • Matka lub ojciec dziecka. Jeżeli rodzice zawarli umowę o podzielonym miejscu zamieszkania dla dziecka, zasiłek rodzinny można podzielić równo między siebie.
 • Rodzice zastępczy, inny opiekun lub instytucja pomocy społecznej, jeśli dziecko mieszka tam na stałe ( tj. dłużej niż trzy miesiące).

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

2.Wysokość świadczenia

2.1 Obecna kwota

Od 1 lipca 2023 zasiłek wynosi 1310 kr miesięcznie na dziecko od 6 roku życia (15 720 kr rocznie) i 1766 kr miesięcznie dla dzieci poniżej 6 roku życia (21 192 kr rocznie).

Zasiłek może być spłacany do 3 lat wstecz.

2.2 Barnetrygd, a podatki

Barnetrygd jest zwolnione z podatku.

3.Jak długo można pobierać Barnetrygd?

Zasiłek rodzinny wypłacany jest od 1 miesiąca życia dziecka aż do ukończenia 18 roku życia – czyli do miesiąca kalendarzowego, przed ukończeniem przez dziecko 18 lat.

Jeśli nasza sytuacja się zmieni i tym samym nie będziemy spełniać warunków, zasiłek będzie wypłacany do miesiąca, w którym kończy się nasze uprawnienie do pobierania świadczenia.

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

4.Składanie wniosku

4.1 Ogólne zasady

Zasadniczo nie trzeba ubiegać się o barnetrygd. Jeśli dziecko urodzi się w Norwegii, matka automatycznie otrzyma zasiłek rodzinny około 2 miesiące po porodzie. 

4.2 Kiedy musimy złożyć wniosek

Wnioskować musimy gdy:

 • matka nie jest zarejestrowana jako rezydentka w Norwegii
 • dziecko ma więcej niż sześć miesięcy, kiedy powstaje prawo do zasiłku
 • dziecko nie urodziło się w Norwegii
 • ojciec otrzymuje lub otrzymywał to świadczenie na inne dziecko
 • matka chce, aby ojciec pobierał zasiłek– w takim przypadku to ojciec musi złożyć wniosek
 • zasiłek rodzinny ocenia się zgodnie z przepisami Porozumienia EOG lub innych umów o ubezpieczeniu społecznym
 • rodzice na piśmie oświadczają, że ich miejsce zamieszkania będzie oddzielne i chcą podziału świadczenia
 • jest się opiekunem dziecka, w takich przypadkach dziecko musi być widnieć jako wnioskodawca – należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że jest się opiekunem dziecka
 • jest się przybranym rodzicem dziecka – należy dołączyć dokumentację potwierdzającą opiekę nad dzieckiem
 • samotni rodzice mogą mieć prawo do rozszerzonego świadczenia – patrz utvidet barnetrygd

5.Wymagana dokumentacja

5.1 Dokumentacja podstawowa

 • akt urodzenia dziecka (jeśli urodzilo się poza Norwegia i nie widnieje tym samym w norweskim rejestrze ludności) na druku unijnym lub zwykłym (w tym przypadku musimy dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • rejestracja pobytu w Norwegii wnioskodawcy (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse)
 • umowy o pracę za okres za jaki składamy wniosek ( lub inna dokumentacja potwierdzajaca zatrudnienie w Norwegii)
 • odcinki wypłat – Lønnsslipp za cały okres, za który ubiegamy się o świadczenie oraz zestawienie roczne o dochodach od pracodawcy

Jeśli dotyczy

 • numery identyfikacyjne i adres z kraju ojczystego dla wnioskodawcy, dziecka i drugiego rodzica (jeśli jest inny niż Norwegia)
 • akt ślubu ( jeśli jest) na druku unijnym lub zwykłym (w tym przypadku musimy dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski)

5.2 Prowadzący własną działalność gospodarczą

 • wydruk z rejestru Brønnøysund prowadzonej firmy
 • bilans od księgowego za cały okres, za który ubiegamy się o świadczenie

5.3 Samotni rodzice

Jeśli dodatkowo staramy się o rozszerzenie zasiłku:

 • dokumentacja potwierdzająca naszą sytuację ( np. dokumenty potwierdzające separacje) – jeśli dokumentacja jest z innego kraju niż Norwegia, należy je przetłumaczyć na język angielski lub norweski
 • jeśli jesteś samotnym rodzicem, a dziecko mieszka w innym kraju EOG, należy podać imię i nazwisko, adre oraz numery identyfikacyjne osoby mieszkającej z dzieckiem

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

6.Barnetrygd, a 500+

6.1. Interpretacja NAVu

Zgodnie z interpretacja NAV, barnetrygd jest równe z polskim świadczeniem 500+. Dlatego przed złożeniem wniosku należy ustalić, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia. 

Upraszczając:

 • Jeśli jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi przebywa z dzieckiem w Polsce nie pracując, pierwszeństwo w wypłacie ma Norwegia.
 • Jeśli jednak drugi rodzic pracuje w Polsce to pierwszeństwo do wypłaty ma Polska. Zasada obowiązuje od lipca 2019.

6.2 Barnetrygd i 500+ jednocześnie

Sytuacja wygląda podobnie jeśli świadczenie zostało wypłacone podwójnie. Jedna ze stron (Polska lub Norwegia) może zażądać zwrotu wypłaconego zasiłku wraz z odsetkami. 

7.Barnetrygd, a wyjazd za granicę

Jeśli wyjeżdżamy za granicę w celu innym niż wakacyjny i otrzymujemy zasiłek, należy upewnić się czy można dalej pobierać świadczenie przebywając w innym kraju.

Należy poinformować NAV, do którego kraju zamierzamy wyjechać. Jeśli pobyt trwa dłużej niż planowano, również należy powiadomić o tym urząd. Ocenia on czy wypłacanie zasiłku dalej może być utrzymane.

Przykład – zostaje przyznany nam zasiłek, pobieramy go, ale musimy wrócić do Polski z powodów rodzinnych, wynikających np. z podjęcia opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

8.Utvidet barnetrygd- rozszerzony zasiłek

8.1 Kiedy można otrzymać rozszerzenie?

Samotni rodzice, którzy mieszkają samotnie z dziećmi, mogą otrzymać  rozszerzenie podstawowego zasiłku.

Kiedy można starać się o utvidet barnetrygd?

 • po śmierci współmałżonka, gdy zostajemy tym samym samotnymi rodzicami
 • jesteśmy trwale rozdzieleni z małżonkiem lub pozostajemy w oficjalnej separacji
 • nastąpiło trwałe zerwanie pożycia bez oficjalnego wyroku/decyzji
 • nie jesteśmy w związku małżeńskim i nie mieszkamy z drugim rodzicem, w przypadku zerwania konkubinatu gdy mamy dzieci poniżej 16 lat, należy przedstawić zaświadczenie o mediacji
 • drugi rodzic został pozbawiony wolności lub przebywał w areszcie przez co najmniej sześć miesięcy
 • drugi rodzic zaginął, a od tego momentu minęło co najmniej sześć miesięcy

8.2 Utrata prawa do rozszerzenia

Tracimy prawo do dodatku gdy:

 • zawieramy małżeństwo
 • mieszkamy z partnerem, z którym nie mamy wspólnych dzieci, jeśli pozostajemy w konkubinacie przez co najmniej 12 miesięcy z ostatnich 18 miesięcy

Na naszą sytuację może mieć również wpływ urodzenie się kolejnego dziecka z nowego związku partnerskiego, nawet jeśli związek i pożycie trwają mniej niż 12 miesięcy.

Należy więc zgłaszać każdą zmianę w naszej sytuacji życiowej. Brak zgłoszenia takiej zmiany może być bowiem uznany za zatajanie informacji.

8.3 Wysokość świadczenia

Rozszerzenie zasiłku polega na wypłacie zasiłku na jedno dziecko więcej niż mamy. Czyli mając jedno dziecko i spełniając warunki rozszerzenia otrzymujemy 2108 kr zamiast 1054 kr miesięcznie, mając dwoje otrzymujemy 3162 kr itd.

Rozszerzony zasiłek zapewnia specjalne odliczenie od podatku.

8.4 Dzielenie z byłym partnerem 

Możliwe jest dzielenie świadczenia z byłym partnerem. Zależy to od porozumienia zawartego między rodzicami.

Przykład:
Dziecko po rozwodzie zamieszkuje z obojgiem rodziców, przebywa np. 50% czasu u jednego rodzica i 50% u drugiego. Wtedy oboje rodziców jest uprawnionych do świadczenia i można je rozdzielić po połowie.

Jeśli oboje rodziców mają prawo do decydowania o dziecku, ale przebywa ono na stałe z jednym z rodziców, wtedy ten rodzic ma prawo do świadczenia.

W takich sytuacjach NAV rozpatruje każdą sprawę indywidualnie w zależności od wypracowanego porozumienia między rodzicami.

Zamów usługę online!

Usługa: Barnetrygd - zasiłek rodzinny, cena: 1390 kr brutto

9. Odrzucenie wniosku/wstrzymanie wypłaty

Wniosek o zasiłek może zostać odrzucony, a bieżące świadczenie może zostać wstrzymane, jeśli:

 • nie podano informacji, które są wymagane, podano nieprawdziwe informacje lub ukryto informacje o istotnym znaczeniu
 • dana osoba nie wykonuje poleceń wydanych na podstawie ustawy

Świadczenie może być również wstrzymane jeśli przyznanie go wynika z błędu po stronie urzędu.

Jeśli jednak uważamy, że nasz wniosek został odrzucony lub wstrzymany bezpodstawnie, mamy prawo do odwołania w ciągu 6 tygodni od takiej decyzji. 

10. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.