Gravferdsstønad – gravferdsstønad

Gravferdsstønad – ved kostnader påløpt i forbindelse med gravferd

Gravferdsstønaden skal bidra til å dekke de faktiske nødvendige utgifter til gravferd for en person som arbeider eller bor fast i Norge.

Denne ytelsen utbetales på grunnlag av dokumenterte fakturaer. Du kan få fordeler for refusjon av kostnadene ved selve seremonien, kirkegårdsplass, blomster, administrative avgifter, monument, kremasjon. Det er ikke mulig å få dekket utgiftene til våken og transporten av liket fra Norge til Polen på denne måten. Kontoret refunderer kun utgifter til transport til gravstedet nærmest bostedet, men ved en kirkegård i Polen avslår NAV vanligvis ytelsen.

Den som dekker gravferdskostnadene bør søke om stønaden.

1. Hvem har rett til gravferdsstønad?

For å ha rett til gravferdsstønad må avdøde ha vært medlem av folketrygden på dødstidspunktet.

2. Ytelsesbeløp

  • Dersom avdøde var under 18 år, er gravferdsstønaden ikke inntektsrelatert. Det betyr at begravelsen dekkes med dokumenterte kostnader inntil 28 kroner.
  • Når avdøde er 18 år, reduseres gravferdsstønaden basert på avdødes inntekt før dødsfallet og ytelsene utbetalt i forbindelse med det så langt. Mer nøyaktige beregninger foretas av kontoret basert på informasjonen som mottas, og vi kan maksimalt motta 28 kroner.

Bestill tjenesten online!

Service: Gravferdsstønad - gravferdsgodtgjørelse, pris: 1690 kr brutto

3. Nødvendige dokumenter

For å søke om fordelen trenger vi:

  • Fakturaer for påløpte kostnader
  • Dødsattest (EU-skjema eller oversatt til norsk/engelsk)
  • Ekteskap/fødselsattest, avhengig av familiesituasjon (EU-skjema eller oversatt til norsk/engelsk)
  • Skattemelding (avdødes selvangivelse)

Dersom avdøde var gift eller hadde barn, er også selvangivelsen til enken viktig.

4. Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

  • Telefonkontakt vedrørende tjenesten og dokumenter
  • Logg inn på kontorets hjemmeside
  • Sende søknaden til NAV sammen med nødvendig dokumentasjon (hvis sendt i posten, står vi ikke for frakt).

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om å gi ytelsen ligger hos NAV i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

5. Når får jeg fordelen min?

Standard saksbehandlingstid for NAV er cirka 12 uker. I denne perioden bør vi informeres om den positive behandlingen av søknaden og innvilgelsen av ytelsen.

Denne perioden kan forlenges hvis vi ikke gir alle nødvendige dokumenter umiddelbart.

Bestill tjenesten online!

Service: Gravferdsstønad - gravferdsgodtgjørelse, pris: 1690 kr brutto