Kontantstøtte – pleiepenger

Kontantstøtte 

Kontantstøtte – pleiepenger

Støtte til foreldre som har et barn i alderen 1 til 2 år* som ikke går i barnehage, eller går i barnehage uten statsstøtte, eller går i offentlig finansiert barnehage på deltid.

I sistnevnte tilfelle reduseres ytelsen tilsvarende i henhold til prosentandelen av arbeidstimer. 

*fra den måneden barnet fyller 13 måneder, til den måneden han eller hun fyller 23 måneder.

Bestill tjenesten online!

Service: Kontantstøtte - pleiepenger, pris: 1390 kr brutto

1. Tildelingskriterier

1.1 Krav

For å ha rett til ytelsen må du ha:

 • inntekt i Norge som følge av arbeid, drift av egen virksomhet eller mottatt andre ytelser (f.eks. sykepenger) og dermed være medlem av trygdesystemet i Norge
 • medlemskap i trygdesystemet i Norge eller annet EØS-land i 5 år. Dersom et barn bor sammen med begge foreldrene, må begge foreldrene ha vært medlem av trygdesystemet i 5 år. (det er også mulig å kombinere perioder, f.eks. ett år i Norge, 4 år i Polen)*
 • fellesregistrering med et barn i alderen 1 til 2 år (både norske og polske adresser er anerkjent)
 • et barn som ikke har plass i en offentlig finansiert barnehage eller har en i begrenset form

*kombinasjonen er hvilken som helst; det er viktig å dokumentere minst 5 år

1.2 Hvem er medlem av det norske trygdesystemet? 

Mens vi jobber har vi betalt bidrag i 1 måned, så etter denne perioden med arbeid i Norge er vi medlem av det norske trygdesystemet.

Det er verdt å merke seg at det å jobbe i Norge ikke alltid betyr å oppfylle denne regelen. Hvis vi for eksempel er ansatte som er delegert til å jobbe i Norge, og vår arbeidsgiver gjør opp skatten hans/hennes i Polen, er vi automatisk medlemmer av det polske systemet og har kun rett til polske ytelser.

1.3 Trygdeperioder

For denne fordelen må vi dokumentere minst 5 års bidrag i Norge eller et annet EØS-land (European Economic Area). 

Liste over EØS-land: 

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Spania, Nederland, Irland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Latvia, Malta, Tyskland, Norge, Polen, Portugal, Romania , Slovakia, Sverige, Ungarn, Italia.

Hva som kvalifiserer som trygdeperioder varierer fra land til land. Dette kan for eksempel være hvor du bor, arbeidsperioder eller begge deler. Vær oppmerksom på at kun EØS-borgere eller tredjelandsborgere som er i slekt med en EØS-borger kan legge trygdetid fra andre EØS-land til sin norske trygdetid. 

1.4 Hvem kan motta ytelser?

Barnets mor eller far:

 • bor foreldrene sammen, gjelder en av dem
 • bor foreldrene hver for seg, sendes søknaden av den forelderen som bor fast sammen med barnet
 • dersom det er inngått skriftlig avtale om å dele barnets bosted, kan ytelsen deles mellom foreldrene

Bestill tjenesten online!

Service: Kontantstøtte - pleiepenger, pris: 1390 kr brutto

2. Ytelsesbeløp

2.1 Gjeldende beløp

Størrelsen på ytelsen som utbetales avhenger av situasjonen – full sats er DKK 7500 XNUMX per barn.

Avhengig av antall timer barnet går i en offentlig subsidiert barnehage, reduseres størrelsen på utbetalt stønad.

Fordelen er skattefri.

2.2 Gradering av tilskuddet avhengig av antall timer i barnehagen


Oppholdstid i barnehage (timer/uke)

Prosentandelen av innsatsen

Barnetrygdbeløp per måned

brak

100%

7500 kr

til 8 godzin

80%

6000 kr

9-16 timer

60%

4500 kr

17-24 timer

40%

3000 kr

25-32 timer

20%

1500 kr

33+ timer

0%

0 kr

2.3 Rapportering av endringer

Ved eventuelle endringer i antall timer i barnehagen skal de meldes til NAV umiddelbart.

3. Hvor lenge kan du motta ytelsen?

Du kan maksimalt få ytelsen i 11 måneder.

Starter et barn i statsstøttet barnehage i minst 33 timer i uken, utbetales stønaden til og med den måneden barnet ble tildelt (for dette timetallet).

Ytelsen kan tilbakebetales inntil 3 måneder tilbake.

Det tidligste søknaden kan sendes er i den måneden barnet fyller ett år.

Bestill tjenesten online!

Service: Kontantstøtte - pleiepenger, pris: 1390 kr brutto

4. Dokumentasjon kreves 

4.1 Grunnleggende dokumentasjon

 • barnets fødselsattest (dersom han eller hun er født utenfor Norge og ikke er med i det norske folkeregisteret) på EU- eller vanlig skjema (i dette tilfellet må vi legge ved en oversettelse til engelsk eller norsk)
 • søkerens identitetsdokument
 • registrering av søkerens opphold i Norge (registreringsbevis) eller oppholdstillatelse (oppholdstillatelse)
 • arbeidskontrakter for perioden vi sender søknaden for (eller annen dokumentasjon som bekrefter ansettelse i Norge)
 • lønnsslipper - Lønnsslipp for hele perioden vi søker om stønad og årlig inntektsoppgave fra arbeidsgiver - Lønns og trekkoppgave
 • bekreftelse fra et annet EØS-land, f.eks. Polen, på at vi har vært dekket av trygdesystemet i minst 5 år (hvis denne betingelsen er oppfylt i Norge, er bekreftelse ikke nødvendig)

hvis aktuelt

 • bekreftelse på hvor mange timer i uken barnet kan være i barnehagen
 • Ekteskapsattest (hvis noen) på EU- eller vanlig skjema (i dette tilfellet må vi legge ved en oversettelse til engelsk eller norsk)
 • identifikasjonsnummer og hjemlandsadresse for søker, barn og annen forelder

4.2 Å drive egen virksomhet

 • utskrift fra Brønnøysundregisteret for din bedrift
 • en balanse fra regnskapsfører for hele perioden vi søker om ytelsen

5.Kontantstøtte og reise til utlandet

Dersom vi har tenkt å oppholde oss i utlandet i mer enn 3 måneder, opphører ytelsen vanligvis én måned etter utreise fra Norge.

Dersom oppholdet ditt skjer innenfor EØS, kan du ha rett til stønad ved opphold lengre enn 3 måneder. Dette er mulig når en av foreldrene er utsendt arbeidstaker fra Norge for en periode på inntil 24 måneder eller en av foreldrene mottar pensjon fra Norge.

Vi beholder også fordelen når vi og vår familie oppholder oss i utlandet i inntil 3 måneder. Kravet er imidlertid at du ikke kan jobbe i denne perioden.

Du må informere NAV hvilket land du har tenkt å reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Dersom oppholdet varer lenger enn planlagt, må du også gi beskjed til kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Kontantstøtte - pleiepenger, pris: 1390 kr brutto

6. Utstedelse av vedtak

Hvor raskt NAV behandler søknaden din avhenger av hvilket land og kommune kontoret må kontakte for å få nødvendig informasjon. 

Derfor blir prosessen ofte forlenget. For å fremskynde og lette arbeidet til kontoret, er det viktig å oppgi den fullstendige adressen (kommune, voivodskap) til familiemedlemmene som den forespurte ytelsen gjelder for når du sender inn søknaden. 

Ventetiden er vanligvis flere måneder.

7. Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • sende søknaden til NAV sammen med nødvendig dokumentasjon (hvis sendt i posten, er vi ikke ansvarlige for forsendelsen),
 • vedlegger tilleggsdokumentasjon (inntil 2 ganger), videresending av dokumenter/meldinger vedrørende saken er gebyrbelagt.

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om å gi ytelsen ligger hos NAV i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.