AAP – arbeidsavklaringspenger – ytelse etter ulykke eller lengre arbeidsuførhet

AAP – arbeidsavklaringpenger

Arbeidsberedskapsstønad gir deg mulighet til å tjene inntekt i perioder du er syk og trenger hjelp til å komme tilbake i arbeid.

Bestill tjenesten online!

Service: Arbeidsavklaringspenger - sykemelding, etter ulykke, pris: 1590 kr brutto

1.Hvem har rett til AAP?

For å motta AAP må arbeidsevnen din være minst 50 % svekket. NAV hjelper til med faglig aktivisering gjennom sysselsettingsprogrammer, stønad under behandling og andre oppfølgingsaktiviteter.

Din nedsatte arbeidsevne må først og fremst skyldes sykdom eller skade. Arbeidsevnen må kunne forbedres gjennom behandling eller et sysselsettingsprogram. Målet er at du skal kunne finne eller beholde en jobb mens du mottar AAP. Du trenger ikke å motta sykepenger eller andre ytelser fra NAV for å kreve AAP.

1.1. Plikt til å handle

For å være kvalifisert for AAP, må du aktivt prøve å finne arbeid. Handlingsplikten innebærer at:

 • du er involvert i å utarbeide en konkret handlingsplan for å komme tilbake til jobb,
 • du deltar på planlagte møter med NAV,
 • du gir den informasjonen og dokumentasjonen som NAV trenger for å hjelpe deg,
 • du utfører de aktivitetene du og din NAV-rådgiver har avtalt i planen,
 • du må melde fra til NAV dersom noe hindrer deg i å følge avtalt plan.

Dersom du ikke følger de avtalte trinnene, kan NAV redusere eller stanse arbeidsforberedelsespengene.

2. Hva kan du få?

AAP tilsvarer 66 % av inntekten i året før sykdom eller gjennomsnittet av de tre siste årene før sykdom. Du vil få det som resulterer i den beste beregningen for din situasjon. AAP du har krav på vil avgjøres av din tidligere inntekt og om du har barn. Årsinntekt over seks ganger gjennomsnittlig folketrygds grunnbeløp (6G) er ikke inkludert i AAP-beregningen.

Bestill tjenesten online!

Service: Arbeidsavklaringspenger - sykemelding, etter ulykke, pris: 1590 kr brutto

3. Hvor lenge har du rett til AAP?

Som hovedregel kan du ikke motta AAP i mer enn tre år. Tiden du mottar AAP vil imidlertid avhenge av hvor lenge du må delta i arbeidsrelaterte aktiviteter eller få legehjelp før du kan jobbe. Derfor vil perioden med forskuddspenger variere fra person til person.

Perioden med arbeidsforberedelsespenger kan forlenges utover tre år dersom:

 • på grunn av sykdom eller skade kunne du ikke starte tiltak/behandling før en lang vurdering,
 • på grunn av sykdom eller skade har du ikke klart å kombinere behandling og tiltak.

Du kan også motta en AAP i opptil to år for å fullføre et godkjent opplæringsprogram. Perioden med arbeidsforberedelsespenger kan forlenges med maksimalt to år. Har du fått AAP for maksperioden, må du vente 52 uker før du kan få ny AAP-periode. Dette gjelder imidlertid ikke alvorlig sykdom eller skade.

4. Ansettelsesstatus (meldekort)

For å motta AAP-betalinger må du sende inn et ansettelsesstatusskjema hver 14. dag. NAV bruker et stillingsskjema for å spore statusen din og beregne utbetalinger. AAP beregnes og utbetales basert på informasjonen som er gitt på ansettelsesstatusskjemaet.

Du må oppgi hvor mye du har jobbet og hvor lenge du har vært i aktivitet de siste 14 dagene og bekrefte at du blir registrert i NAV for neste periode. Gebyret vil bli beregnet basert på informasjonen som er gitt i skjemaet. Dersom ansettelsesstatusskjemaet er riktig utfylt og levert i tide, vil utbetalingen skje innen 2-3 dager etter at stillingsstatusskjemaet er registrert.

Det er viktig at du leverer arbeidsstatusskjemaet i tide. Hvis du sender inn skjemaet for ansettelsesstatus for sent, vil forskuddstrekket skje i neste utbetaling tilsvarende antall dager skjemaet for ansettelsesstatus var forsinket.

AAP beskattes som arbeidsinntekt og er også pensjonsgivende inntekt.

Bestill tjenesten online!

Service: Arbeidsavklaringspenger - sykemelding, etter ulykke, pris: 1590 kr brutto

5. Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • sende søknaden til NAV sammen med nødvendig dokumentasjon (hvis sendt i posten, er vi ikke ansvarlige for forsendelsen),
 • vedlegger tilleggsdokumentasjon (inntil 2 ganger), videresending av dokumenter/meldinger vedrørende saken er gebyrbelagt.

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om å gi ytelsen ligger hos NAV i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

6. Nødvendige dokumenter

For å utføre tjenesten trenger vi fra deg:

 • all medisinsk dokumentasjon - sykehistorie,
 • medisinsk mening.